Boeken van Henk Schouten

 

Bestellen: Sabbat, een prachtige dag

Sabbat en zondag, het zijn aparte en bijzondere dagen. De eerste dag hangt samen met Gods volk en Zijn opdracht aan hen. De tweede dag is de dag die door de kerk apart gezet is.
Over deze dagen is veel gediscussieerd. Wat mag? Wat mag niet? Hoe moet je die dag invullen? De discussie kon en kan hoog oplopen. Dan ontkom je er niet aan, en dat is ook veel gebeurd, dat er rond de invulling van die dag veel gehuicheld is. Niet altijd een fraai getuigenis!

De schrijver van deze brochure bewandelt een andere weg. Hij gaat niet afpalen wat wel of niet geoorloofd is, maar poogt een spa dieper af te steken. Wat is de betekenis en de zin van de Sabbatdag? Ziet deze dag achterom en herinnert ze ons aan Gods scheppingswerk of heeft ze daarnaast ook een vooruitwijzend doel? Die conclusie mag getrokken worden en geeft een wijds perspectief, waardoor vanzelf ook de zondag in een nieuw licht geplaatst wordt.

 

Bestellen: De Zeventig Jaarweken

Het boek Daniël is een fascinerend profetisch vooruitzicht. Veel van de onderwerpen waarover Daniël heeft geschreven, bleken in de loop van de geschiedenis buitengewoon accuraat in vervulling te gaan. De nauwgezetheid heeft er toe geleid dat latere uitleggers meenden dat het boek niet authentiek is. Zij kunnen of willen niet geloven dat God door mensen zo zorgvuldig toekomstige zaken openbaar maakt.
De schrijver van dit boek gelooft dat stellig wel. Het boekje dat u in handen hebt, bespreekt één van die opmerkelijke profetieën, de zeventig jaarweken. Wat is Gods doel met die geprofeteerde periode? Kunnen we die tijd plaatsen in de geschiedenis? Is ze geheel en al vervuld of is er nog een deel onvervuld? Is er een relatie met de huidige tijd? Wie open en eerlijk de profetieën van Daniël leest, wordt verrast door het profetisch perspectief. Dit boekje wil daartoe ook bijdragen.

Bonus: De profetie van Daniël heeft alles te maken met Gods volk Israël. Daarom is ook de toespraak bijgevoegd die de schrijver bij het 60-jarig jubileum van de staat Israël in Jeruzalem heeft gehouden. Eveneens vindt u achterin een CD-rom. Hierop treft u een encyclopedie aan ‘Profetisch Perspectief’, handboek bij de studie van de bijbelse profetie. Op de PC kunt u hiermee snel allerlei onderwerpen terugvinden die van waarde zijn bij studie op het profetisch woord van God.

Te bestellen via onderstaande link

Bestellen: De tijd is nabij Dagboek bij het Bijbelboek Openbaring

(Helaas uitverkocht)

In Openbaring 1:3 lezen we de woorden “want de tijd is nabij”. Bedoeld wordt dat de profetische vergezichten zich in hoog tempo ontwikkelen en helemaal niet zo ver weg meer zijn. Grote gebeurtenissen houden ons allemaal bezig en de televisie brengt samen met internet alles in onze huiskamers.
We kunnen ons er niet aan onttrekken. In die zin zijn de ontwikkelingen in de tijd ook ons dicht nabij. De schrijver gelooft dat de oude profetieën en de actualiteit van de dag veel met elkaar gemeen hebben. Het boek Openbaring is een gids voor de weg die de wereld zal afleggen. Helaas is het boek Openbaring voor velen een gesloten boek. Dat hoeft niet zo te zijn.
Henk Schouten wil met u dit boek openen.

Door middel van dit dagboek, dat ontstaan is uit een prekenserie en een Bijbelstudieserie, probeert de schrijver zijn lezers op heldere wijze bekend te maken met het grote plan van God. Door middel van korte dagelijkse meditaties worden de lezers meegenomen langs de teksten van het laatste Bijbelboek. Dit boek kan gebruikt worden als een dagboek. Zo is het oorspronkelijk ook bedoeld. Daarnaast zal de lezer dit boek ook als een verklaring kunnen gebruiken.

Niet een verklaring voor de vaktheoloog, maar wel de geïnteresseerde leek!

Bestellen: Ik zal u niet als wezen achterlaten

Over het werk van de Heilige Geest
Veel aandacht is er vandaag voor het werk van de Heilige Geest. We zijn de Here God dankbaar dat Hij Zijn Geest tot ons gezonden heeft om ons te troosten en te coachen. Daarin werd de belofte van de Here Jezus vervuld: “Ik zal u niet als wezen achterlaten.”
Anderzijds zien we vandaag ook verwarring ontstaan, juist op h et gebied waarop Gods Geest werkzaam lijkt te zijn. Soms worden wel heel spectaculaire dingen gemeld, alles in de Naam van de Here Jezus, waarbij je toch de wenkbrauwen fronst. Is dit inderdaad werk van de Geest der waarheid?

Dit boekje is niet bedoeld om allerlei zaken te onderzoeken om daar vervolgens een oordeel over te vellen, maar wil een handreiking zijn aan hen die de Bijbel oprecht willen bevragen over het werk van de Heilige Geest. Elke gelovige die zijn leven wil laten leiden door de Geest van God, moet het werk van de Geest leren kennen.