Israël en de klimaatsverandering

Door Ton Stier

Is er een verband tussen Israël en de wereldwijde klimaatsverandering? Wie met deze vraag de Islamitische wereld intrekt, zal niet zelden een bevestigend antwoord krijgen. Immers of het nu gaat om de aanslag op de Twin Towers van 9/11, om het neerhalen van de vlucht MH 17 of om het hiv-virus, de absurde verklaring ligt altijd in een Joods complot. Complottheorieën houden wereldontwikkelingen overzichtelijk en totalitaire regimes gedijen goed met Israël als gemeenschappelijke vijand. Hoezo dus een verband tussen Israël en de klimaatsverandering?

Beheersing van het aardsysteem

In dit artikel geen pleidooi om onze verantwoordelijkheid voor de schepping te ontlopen. Integendeel, als we kijken naar de regelgeving die de Heere Zijn volk ten aanzien van het beheer van het land gaf, blijkt die verantwoordelijkheid juist enorm groot. Deze ligt echter altijd ingebed in het besef dat God Schepper en Eigenaar is van het land. Als de HEERE spreekt over het huwelijk dat Hij met Zijn volk zal herstellen, is zelfs het land inbegrepen (Jes. 62:4). Opvallend ook hoe God het land elk zevende jaar rust gunt en bij veronachtzaming er Zelf garant voor stond dat het zijn rustjaren vergoed zou krijgen: “Dan zal het land rusten en zal het behagen scheppen in zijn sabbatsjaren” (Lev. 26:34). Land is dus meer dan een gebruiksvoorwerp dat ten behoeve van menselijke hebzucht straffeloos kan worden uitgeput. Evenals mens en dier, schept ook het land behagen in periodieke rust. Opvallend dat in alle pogingen van klimaatbeïnvloeding, de mens zich een veel te grote broek aantrekt. “Als mensen hebben wij invloed op het aardsysteem op globaal niveau. Wij kunnen dat systeem dus ook beheren”, aldus Katherine Richardson van de universiteit van Kopenhagen. Het is de algemene perceptie waarin wetenschappers ons kritiekloos willen meenemen.

Wat leert de Bijbel?

In bijna elke natuurfilm worden mysteries van duizelingwekkende variaties en schoonheid van flora en fauna, door de evolutiehypothese ‘verklaard’. Dat God Zich niet straffeloos de eer als Schepper laat ontnemen, is evident. Een reden waarom Zijn toorn straks openbaar wordt, is de ontkenning “dat de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken worden gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn” (Rom. 1:20).

Huidige klimaatzorgen zullen dan in het niet vallen. Mensen zullen verzengd worden door het vuur van de zon, als ook zijn licht dat zevenmaal sterker zal worden (Opb. 16:8; Jes. 30:26). Zal God Zijn in barensnood-zijnde schepping aan haar lot zal overlaten? Nee, als Israël straks tot bekering komt, wordt Jeruzalem Gods glorierijke middelpunt van de aarde. Dan zal Hij, Die eens het hele zonuurwerk stilzette en terugdraaide (Joz. 10:12,13; Jes. 38:8) Zijn belofte vervullen: “De zon zal voor u niet meer zijn tot een licht overdag en als een schijnsel zal u de maan niet verlichten, maar de HEERE zal voor u zijn tot een eeuwig licht en uw God tot uw sieraad. Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal zijn licht niet intrekken, want de HEERE zal voor u tot een eeuwig licht zijn en aan de dagen van uw rouw zal een einde komen” (Jes. 60:19-20). Dus toch een verband tussen Israël en klimaatsverandering! Tenminste duizendjaar lang zal

er voor Israël en de volken ‘een hemel op aarde zijn’, waarna een nieuwe hemel en een nieuwe aarde Gods grootheid en almacht nog heerlijker zullen weerspiegelen!

Bron: IB Magazine nr. 8, september 2018