Verzoeking van de mens door de tijdgeest. (5)

Verzoeking van de mens door de tijdgeest

“Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid, die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest”. (Titus 3:3-6, HSV)

Televisieprogramma’s, sociale media, reclames van producten en diensten, maar ook heidense rolmodellen beïnvloeden ons gedrag, ons doen, willen en handelen. Zo staan we als kinderen van onze tijd ook te midden van de waan van de dag. Laten we ons leven alleen door emoties leiden of hebben we bewust gekozen voor Hem, die we willen dienen namelijk Jezus Christus?

Verzoeking van Jezus als mens

Het getuigenis van de verzoeking van Jezus in de woestijn (Matteüs 1:4) levert ons meer inzicht in de verleidingen door satan -de regisseur van de tijdgeest- zowel voor Jezus als voor de gelovige mens. De verzoeking van Jezus kan het beste worden vergeleken met de verzoeking van de eerste mensen Adam en Eva. Adam werd verzocht in zijn positie van heer der schepping. Het was een heerschappij, een koningschap en priesterschap met macht en gezag over de gehele aarde. Er was maar één beperking namelijk het ontbreken van kennis van goed en kwaad (Genesis 2:2, 16-17).

Door de vrouw Eva -misleid door satan- werd Adam verzocht deze beperking op te heffen. Wat bleek dat juist door die keuze Adam niet almachtig, niet alomtegenwoordig en niet alwetend was, met andere woorden beslist niet gelijk aan God (Gen. 3:5). Alles verloor Hij door ongehoorzaamheid en rebellie: zijn koningschap, zijn priesterschap en bovendien werd hij tot de dood veroordeeld.

Aan Jezus werd de eis gesteld van vrijwillige onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Jezus nam als mens de plaats van Adam in als nederige knecht en Hij handelde naar de wil van de Vader (Filippenzen 2:5-8) tot de dood aan het kruis. Daardoor heeft Jezus Christus de gevallen mensheid verlost en de schepping bevrijd, die onder de goddelijke vervloeking stond.

De doop als teken van geestelijke relatie met de Vader

De verzoeking van Jezus is geen Griekse sage of mythe, maar een realiteit. De verzoeking of verleiding van Jezus door de duivel volgde onmiddellijk op Zijn doop. Een stem uit de hemel zei: ”Deze is Mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb”. Hiermee bevestigde God de Vader de relatie met de Zoon als mens. In Zijn doop werd Jezus toegerust door de Vader voor de weg naar het kruis. In de verzoeking liet de duivel Hem een andere weg zien, waardoor Hij de relatie met de Vader zou verbreken.

Dood van de Liefde en dan relatiebreuk

Het doel van satan:

1. Hij wil dat Jezus onafhankelijk van de Vader handelt. Maar onafhankelijkheid betekent afhankelijk zijn van satan en ongehoorzaamheid en verraad aan de liefdesrelatie met de Vader. Het priesterschap van Jezus Christus wordt aangevallen. Zo verleidt satan ons tot rebellie, verloochening van het priesterschap en volledige afkering van God de Vader. Hij wil dat we “alles van ons geloof achter ons laten!”

2. De eerste twee verzoekingen zijn tevens pogingen om Jezus te verleiden om af te zien van zijn menswording door Zijn Goddelijkheid weer aan te doen (Philippenzen 2:6,7). Door deze daad zou Jezus Zijn opdracht: volledig menszijn van de Vader verzaken; de verlossing van de mens onmogelijk maken en daarmee Gods Woord tot leugen maken. Zo probeert de duivel ons van ons menszijn, ons man-zijn, ons vrouw-zijn en het goddelijk kindschap los te maken. Ontheiliging van huwelijk tussen man en vrouw, echtscheidingen, abortussen en euthanasie zijn daarvan de dagelijkse verworvenheden.

3.Het laatste aanbod van de onrechtmatige ”vorst”, overste van deze wereld is om Jezus van Zijn toekomstige koninklijke positie te beroven, welke rechtmatig aan Christus, de Zoon des mensen en de Zoon van David toebehoort. Satan is geen gekroonde koning. Hij acht zichzelf als overste uitnemender dan welk schepsel ook. Hij kroont zichzelf. Hij zoekt zichzelf. De duivel wil dat wij ons burgerschap van het hemels Koninkrijk, onze heerlijke toekomst opgeven.

“Er staat geschreven”

De verzoeking van Jezus is geen exclusieve gebeurtenis van Jezus, maar ook een voorbeeld van de verleiding van de mens. Christus overwint satan door één middel, dat ook Zijn volgelingen ter beschikking staat, namelijk door een afgebeden wijs en verstandig gebruik van Gods Woord. Bij de tweede verzoeking gebruikt ook satan de Schrift, maar hij citeert met een zekere stelligheid verminkte en daardoor valse beloften, die alleen maar leiden tot ongehoorzaamheidaan de Vader.

“Jezus werd door de Geest geleid”. God wilde dat Jezus in verzoeking gebracht zou worden, vooral om Hem als overwinnaar over de duivel tevoorschijn te doen komen. Het was een voorspel op de grote overwinning, die Jezus tijdens Zijn optreden en vooral aan het kruis op de satan zou behalen.

De verleiding van de mens is gericht op verleiding van lichaam, ziel en geest (1Thess. 5:23)

  1. De verleidingen van het lichaam, van het vlees zijn: Honger, dorst, afgoderij, seksuele perversie. De bron is de mens zoekt zichzelf: ultiem egoïsme!
  2. De verleidingen van de ziel zijn: onbegrensde capaciteiten en beslissingsrecht over iedere keuzemogelijkheid. Dominantie van emotie en of dominantie van eenzijdig intellectualisme. Geen enkele beperking meer willen accepteren!
  3. De verleidingen van de geest zijn: schijnbare belofte aan succes, alles gaat lukken, macht en geld, prestige namelijk over alles lijken te kunnen beschikken!

Betekenis voor ons: Laten we ons door de Geest leiden!

Zo wordt iedere volgeling van Jezus in de woestijn van het leven blootgesteld aan gevaren. De verzoekingen vertonen hetzelfde patroon als die in het paradijs (Genesis 3:1). Alles is gebouwd op het in twijfel trekken en ontkennen van Gods gesproken Woord. Iedere verzoeking is gericht op de verstoring van de liefdesrelatie tussen God, Zijn Zoon Jezus en Zijn kinderen

“Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik wordt door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt” ( Jakobus 1: 13,14. HSV).

Abraham de Zwart Geraadpleegde literatuur:

Bijbelse Encyclopedie, onder redactie van onder meer Prof. De H.N. Ridderbos, 1975, 6e druk, Uitgeversmaatschappij J.H.Kok, Kampen.

Die Neue Scofield Bibel, Mit Erläuterungen . Die Heiligen Schrift nach der Deutschen Übersetzung D. Martin Luthers, New York- Oxford Press 1967; Missionswerk Mitternachtsruf, Pfäffikon/ZH Schweiz. Fuβnote Matthäus 4:1

La Sainte Bible avec commentaires de John MacArthur, Nouvelle edition de Genève 1979, Société Biblique de Genève, 2006.

Bijbel: NBG, HSV., www.studiebijbel.nl

page3image1643168

1 Comment

  1. Job werd ook misleidt, Job was een rijk man, met tien kinderen en een veestapel van zevenduizend schapen, drieduizend kamelen en vijfhonderd span runderen enz. Job 2: vanaf vers 1: Later brak de dag aan waarop de zonen van de ware God kwamen om zich voor Jehovah te stellen, en voorts kwam ook Satan aldaar in hun midden om zich voor Jehovah te stellen. Toen zei Jehovah tot Satan; Waar komt gij eigenlijk vandaan? Daarop antwoordde Satan Jehovah en zei; Van het omtrekken op de aarde en van het rondwandelen daarop. En Jehovah zei vervolgens tot Satan; Hebt gij uw hart gericht op mijn knecht Job, dat er niemand op aarde is als hij, een onberispelijk, en oprecht man, godvrezend en wijkend van het kwaad? Zelfs nu nog houdt hij vast aan zijn rechtschapenheid, hoewel gij mij tegen hem opzet, om hem zonder reden te verzwelgen. Maar Satan antwoordde Jehovah en zei ; Huid voor huid, en al wat een mens heeft, zal hij geven voor zijn ziel. Steek voor de verandering uw hand eens tegen hem uit, en tast hem aan! En Jehovah zei tot Satan: Zie, hij is in uw hand! Satan ging wel erg ver om Job te pijnigen, hij sloeg hem met zweren. Maar Job nam een scherf van aardewerk en krab de zich daarmee. Alleen zijn vrouw sputterden tegen, houdt gij nog vast aan uw rechtschapenheid. Maar Job antwoorden: Zullen wij enkel het goede van de ware God aannemen en niet ook het slechte! Hiermee zondige Job niet!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *